เงื่อนไขการแจ้งและยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปจากบริษัทแล้วเท่านั้น
 • บริษัทจะคืนค่าสินค้าให้ใน ( กรณีผู้ซื้อโอนเงินหรือจ่ายเงินสด ) โดยบริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชี ที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น
 • หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง โดยติดต่อได้โดยทางโทรศัพท์หมายเลข 02-731-4788 ต่อ 345 หรือทางไลน์ @tmaxcorp88 โดยให้ระบุหมายเลขคำสั่งซื้อมาด้วย

เงื่อนไขการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องของสินค้าทันที หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัท ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ท่านสามารถขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 3 วันทำการ ( นับจากวันที่ระบุในใบส่งสินค้า )
 2. การขอเปลี่ยน/คืนสินค้าในกรณีที่ทางบริษัทจัดส่งสินค้า ให้กับลูกค้าผิด จากรายละเอียดที่ผู้ซื้อทำการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุด มีรายละเอียดในการขอเปลี่ยน/คืนสินค้า ดังต่อไปนี้
 • สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย ( สภาพสมบูรณ์พร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการเปิดหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 • ลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทางบริษัทยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 • ลูกค้าต่างจังหวัด ทางบริษัทยินดีที่จะรับผิดชอบค่าส่งสินค้าคืน พร้อมดำเนินการส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับท่าน ( โดยการส่งคืนจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น )
 1. การขอเปลี่ยน/คืนสินค้าในกรณีสินค้าชำรุดในระหว่างจัดส่ง
 • ลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทางบริษัทยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 • ลูกค้าต่างจังหวัด ทางบริษัทยินดีที่จะรับผิดชอบค่าส่งสินค้าคืน พร้อมดำเนินการส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับท่าน (โดยการส่งคืนจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น)
 1. การขอเปลี่ยน/คืนสินค้าในกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากกรณีข้างต้น มีรายละเอียดในการขอเปลี่ยน/คืนสินค้า ดังต่อไปนี้
 • สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย (สภาพสมบูรณ์พร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการเปิดหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ใดๆทั้งสิ้น)
 • ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ในค่าขนส่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเป็นผู้พิจารณาในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้าแต่เพียงผู้เดียว
 1. เมื่อบริษัทได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว บริษัทจะทำการเปลี่ยน/คืนสินค้าให้ท่านตามที่ตกลงไว้
 2. บริษัทจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นที่ถูกต้องให้ หรือเป็นชิ้นใหม่รุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน ตามที่ท่านตกลงจะเลือก
 3. บริษัทจะคืนค่าสินค้าให้ (กรณีผู้ซื้อโอนเงินหรือจ่ายเงินสด) ภายใน 15 วันทำการ หลังจากที่บริษัทได้รับสินค้าคืนแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชี ที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น
 4. บริษัทจะไม่รับคืน/คืนเงิน/หรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีดังต่อไปนี้
 • การแจ้งคืนสินค้า/คืนเงิน/หรือเปลี่ยนสินค้า ไม่อยู่ในระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนด
 • สภาพของสินค้าไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือเกิดความเสียหาย
 • การแจ้งคืนสินค้า/คืนเงิน/หรือเปลี่ยนสินค้า ท่านไม่ได้ทำตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 1. ก่อนการคืนสินค้า/คืนเงิน/หรือเปลี่ยนสินค้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง โดยท่านสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-731-4788 ต่อ 345 ฝ่ายการตลาด หรือช่องทาง online ทางไลน์ @tmaxcorp88 โดยให้ระบุหมายเลขคำสั่งซื้อมาด้วยทุกครั้ง
X
preloader