มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ทาง www.onlineshop.tmaxcorp.co.th จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

www.onlineshop.tmaxcorp.co.th จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

www.onlineshop.tmaxcorp.co.th จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะแจ้งผลการดำเนินการ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ช่องทางการร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้ โดยส่งมาได้ 5 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 ติดต่อทางจดหมายทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ในเมนูติดต่อเรา

ช่องทางที่ 2 ติดต่อทางจดหมายทาง E-mail address: marketing@t-maxcorp.com

ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ โดยการกรอกข้อมูลในส่วนความช่วยเหลือ

ช่องทางที่ 4 ติดต่อผ่านทางไลน์ @tmaxcorp88

ช่องทางที่ 5 ติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-731-4788 ต่อ 345 ฝ่ายการตลาด

X
preloader