นโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย ของ www.onlineshop.tmaxcorp.co.th

บริษัทถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่า เรื่องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ และบริษัทจะจัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

การปกป้องรักษาข้อมูล เป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของท่านถือเป็นเรื่องสำคัญของบริษัท บริษัทจึงจะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และบริษัทจะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างท่านกับบริษัทเท่านั้น

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่าน ในระยะเวลาเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำหรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้นๆ ท่านสามารถเข้าถึงหรือเยี่ยมชมเพลตฟอร์ม ( Platform ) www.onlineshop.tmaxcorp.co.th และเลือกชมสินค้า โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมเพลตฟอร์มสถานะของท่านจะไม่เป็นที่เปิดเผย และบริษัทจะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ตลอดเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเพลตฟอร์ม เว้นแต่ท่านจะได้มีบัญชีบนเพลตฟอร์ม และท่านได้เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน

หากท่านมีความคิดเห็น คำแนะนำหรือคำติชม ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ ( และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ) โดยทางอีเมล์: marketing@t-maxcorp.com

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว
เมื่อท่านสร้างบัญชีหรือสมัครสมาชิก หรือให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางแพลตฟอร์ม ข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ของท่าน

ชื่อ
สถานที่จัดส่งสินค้า
อีเมล์
หมายเลขติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
วันเดือนปีเกิด
เพศ

ท่านจะต้องจัดส่งข้อมูลให้แก่บริษัท ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัท หรือจัดส่งเข้าสู่แพลตฟอร์มเท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ ถูกต้องแท้จริง ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆ ท่านจะต้องอัพเดทข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันเสมอ และแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ( รายละเอียดตามที่จะได้กล่าวข้างล่าง ) บริษัทสงวนสิทธิที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่ท่านให้มานั้นถูกต้องหรือไม่

บริษัทจะสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน หากท่านส่งมอบข้อมูลให้บริษัทด้วยความสมัครใจของท่านเท่านั้น หากท่านเลือกจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บริษัท หรือเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการของบริษัทแก่ท่านได้ ท่านอาจจะต้องเข้าถึงและปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่ท่านได้ส่งมอบให้บริษัทได้ตลอดเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่างนี้

หากท่านได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่บริษัท บริษัทจะถือว่าท่านได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกและ/หรือผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผย และส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้นๆ แก่บริษัทได้ โดยการได้ข้อมูลของบุคคลภายนอกนั้นมิใช่ความผิดของบริษัท

หากท่านสมัครเพื่อใช้งาน www.onlineshop.tmaxcorp.co.th โดยผ่านทางบัญชีโซเชียลมิเดีย ( Social Media ) หรือเชื่อมต่อบัญชี www.onlineshop.tmaxcorp.co.th กับบัญชีโซเชียลมิเดียของท่าน หรือใช้โซเชียลมิเดียอื่นๆ ของ www.onlineshop.tmaxcorp.co.th บริษัทอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ที่ท่านได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียลมิเดียของท่าน ผ่านทางผู้ให้บริการโซเชียลมิเดียรายนั้นๆ ภายใต้นโยบายต่างๆ ของผู้ให้บริการ บริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้รับมาดังกล่าว ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ www.onlineshop.tmaxcorp.co.th

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนที่บริษัทได้รับจากท่านหรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

 • เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการใช้บริการและ/หรือ การใช้แพลตฟอร์ม
 • เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านที่ส่งผ่านทางแพลตฟอร์ม การจ่ายเงินของท่านผ่านทางแพลตฟอร์มสำหรับสินค้า
 • เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านได้ซื้อผ่านทางแพลตฟอร์ม บริษัทอาจส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน ( เช่น ส่งให้แก่ผู้ดำเนินการจัดส่งหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าของบริษัท )
 • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวการจัดส่งสินค้า ไม่ว่าจะขายผ่านแพลตฟอร์มโดยบริษัทและเพื่อการบริการลูกค้าอื่นๆ
 • เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและตรวจสอบกับบุคคลภายนอก เพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล
 • อีกทั้งบริษัทจะใช้ข้อมูลที่ท่านได้ส่งมอบให้ เพื่อจัดการบัญชีการใช้งานของท่านที่ท่านมีกับบริษัท ( ถ้ามี ) เพื่อตรวจสอบและจัดการการธุรกรรมทางการเงิน อันเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ท่านได้จัดทำขึ้นทางอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากแพลตฟอร์ม เพื่อพัฒนาแผนผัง การจัดหน้าและเนื้อหาของหน้าต่างๆ ของแพลตฟอร์มและปรับแต่งสำหรับผู้ใช้ เพื่อระบุตัวตนผู้เข้าใช้ เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อจัดส่งข้อมูล ที่บริษัทคาดว่าจะมีประโยชน์สำหรับท่าน หรือที่ท่านได้ร้องขอจากบริษัท ให้แก่ท่าน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทและของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก เว้นแต่ท่านจะได้ทำการปฎิเสธการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 • เมื่อท่านได้สมัครเพื่อเปิดบัญชีการใช้บริการกับบริษัท หรือได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางแพลตฟอร์ม บริษัทใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัท หรือของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดเวลา โดยการใช้ระบบการยกเลิกการรับข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลทางการตลาดที่จัดส่งให้ บริษัทอาจใช้ข้อมูลการติดต่อของท่านเพื่อส่งเอกสาร ข่าวสารจากบริษัทหรือจากบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท
 • ในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นบริษัทถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่นในกรณีที่มีมูลให้เชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวอาจป้องกันการข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่างกาย สำหรับวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือการร้องขออื่นใด

บริษัทอาจส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของท่าน ให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือของเรา สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อดำเนินธุรกรรมต่างๆกับท่านให้สำเร็จ จัดการบัญชีการใช้บริการของท่าน จัดการความสัมพันธ์อื่นๆกับท่าน การตลาด การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การร้องขออื่นๆ ที่บริษัทเห็นว่าจำเป็น ในการแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะพยายามอย่างถึงที่สุด เพื่อรับรองว่าบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของเรา จะรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน จากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสี่ยงอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันและจะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับกิจการที่ได้กล่าวไว้ด้านบนนี้เท่านั้น บริษัทไม่เคยมีประวัติและไม่ได้ทำธุรกิจในการค้าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแก่บุคคลภายนอก

การเพิกถอนความยินยอม
ท่านอาจส่งคำคัดค้าน การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน สำหรับกิจการต่างๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบนแก่บริษัทได้ตลอดเวลา โดยติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โปรดทราบว่าหากท่านได้ส่งคำคัดค้าน การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับกิจการต่างๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ของคำคัดค้าน เราอาจไม่อยู่ในสถานะที่จะจัดส่งสินค้าหรือบริการให้แก่ท่านหรือปฏิบัติตามสัญญาต่อท่านได้ บริษัทขอสงวนสิทธิทางกฎหมายและการเยียวยาไว้โดยชัดแจ้งในกรณีซึ่งบริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าหรือบริการให้แก่ท่าน หรือปฏิบัติตามสัญญาต่อท่านได้อันเกิดจากคำคัดค้านดังกล่าว

การอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่าน
ท่านสามารถอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ตลอดเวลา โดยการเข้าสู่บัญชีการใช้บริการของท่านบนแพลตฟอร์มของบริษัท หากท่านไม่มีบัญชีการใช้บริการกับเรา ท่านอาจทำการอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวได้ โดยการติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ข้างใต้นี้ เราจะดำเนินการส่งข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการปรับเปลี่ยนแล้วแก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือที่เราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่าน หากข้อมูลส่วนตัวของท่านยังคงจำเป็นต่อกิจการที่กล่าวไว้ข้างบน

การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน
หากท่านต้องการที่จะเข้าดูข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทมีอยู่เกี่ยวกับท่าน หรือต้องการทราบเกี่ยวกับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายในปีที่ผ่านมา กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ด้านล่างนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการที่สมเหตุสมผล ในการเรียกดูบันทึกข้อมูลดังกล่าว

หากท่านมีบัญชีการใช้บริการกับบริษัท ท่านอาจเข้าดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งสินค้าของท่าน โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีการใช้บริการของท่านบนแพลตฟอร์ม ในนั้นท่านจะสามารถเรียกดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งสินค้าที่สมบูรณ์แล้วหรือที่ยังคงค้างอยู่ หรือที่จะได้ส่งสินค้าให้ท่านในเวลาอันสั้น และสามารถจัดการข้อมูลที่อยู่การส่งสินค้า รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร หรือการส่งข่าวสารที่ท่านได้สมัครไว้ได้ ท่านตกลงที่จะจัดการชื่อบัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดการสั่งสินค้าเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ชื่อบัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดการสั่งสินค้าในทางที่ผิด เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน
บริษัทรับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย บริษัทป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านโดย

 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
 • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยี เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • จัดการทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อความปลอดภัย เมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป

หากท่านมีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านได้ถูกละเมิดโดยบริษัท กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ตามนี้ marketing@t-maxcorp.com

รหัสผ่านของท่านเป็นกุญแจสำหรับบัญชีการใช้บริการของท่าน กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน และไม่แบ่งปันรหัสผ่านแก่ผู้อื่น หากท่านได้แบ่งปันรหัสผ่านแก่ผู้อื่น ท่านต้องรับผิดชอบต่อการกระทำต่าง ๆ ที่ได้กระทำลงในนามของท่านหรือผ่านทางบัญชีการใช้บริการของท่านในผลที่จะตามมา หากท่านไม่สามารถควบคุมรหัสผ่านของท่านได้ ท่านอาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งให้แก่บริษัทได้ ท่านอาจต้องยอมรับในนิติกรรมใดๆ ที่ทำลงในนามของท่าน

ดังนั้น หากรหัสผ่านของท่าน ถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือท่านมีเหตุที่อาจเชื่อได้ว่ารหัสผ่านนั้น ถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไป ท่านควรที่จะติดต่อเราและเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านทันที เราขอเตือนให้ท่านออกจากระบบบัญชีการใช้บริการ ( log off ) และปิดบราวเซอร์ ( Browser ) ทุกครั้งที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ

ผู้เยาว์
บริษัทไม่ขายสินค้าให้แก่ผู้เยาว์หรือเด็ก หากท่านมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ท่านอาจใช้เว็ปไซต์ของเราโดยต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ใช้อำนาจปกครองดูแลเท่านั้น

บริษัทได้รับอนุญาตอาจจะใช้ โปรแกรมคุกกี้ ( cookies ) เว็บบีคอน ( web beacons ) หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูล เพื่อช่วยให้เราสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการและ/หรือเข้าสู่แพลตฟอร์ม

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชม www.onlineshop.tmaxcorp.co.th เซิร์ฟเวอร์ ( Servers ) ของบริษัทเราทำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติ เมื่อท่านเข้าเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลเหล่านี้อาจหมายรวมถึง

 • ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส ( IP address ) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • ชนิดของบราวเซอร์ของท่าน/li>
 • หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึง ก่อนที่ท่านจะเข้าสู่แพลตฟอร์ม
 • หน้าเว็บไซต์ที่ท่าน เข้าชมในแพลตฟอร์ม
 • จำนวนเวลาที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว สินค้าหรือข้อมูลที่ท่านค้นหาในแพลตฟอร์ม เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่นๆ

ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จะถูกจัดเก็บ เพื่อการวิเคราะห์และประเมิน เพื่อช่วยให้เราพัฒนาแพลตฟอร์ม การบริการและสินค้าที่เราจัดหาให้ดีขึ้น

โปรแกรมคุกกี้ ( cookies ) เป็นข้อมูลไฟล์ ตัวอักษรขนาดเล็ก ( โดยปกติจะมีเพียงตัวอักษรและตัวเลข ) ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจำของบราวเซอร์ของท่าน หรือบนอุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านเข้าชมเว็ปไซต์หรือเรียกดูข้อความ โปรแกรมนี้ช่วยให้เราจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจำเพาะได้ และช่วยให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น

โปรแกรมเว็บบีคอน (web beacons) เป็นรูปภาพกราฟฟิคขนาดเล็ก ที่อาจรวมอยู่ในการบริการหรือบนแพลตฟอร์ม โปรแกรมนี้ช่วยให้เรานับจำนวนผู้ใช้ที่ได้เข้าชมหน้าเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อให้เราได้เข้าใจความต้องการและความสนใจของท่านมากขึ้น

ไม่มีข้อมูลขยะสแปม สปายแวร์ ไวรัส

ข้อมูลขยะ ( Spam ) สปายแวร์  ( Spyware ) หรือไวรัส ( Virus ) นั้น ไม่ได้รับอนุญาตบนแพลตฟอร์ม กรุณาตั้งค่าและคงสภาพความต้องการ ( Preference ) ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อที่เราจะได้ส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสาร ตามที่ท่านต้องการ ท่านไม่ได้รับอนุญาตหรือยอมรับให้เพิ่มผู้ใช้รายอื่น ( ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ที่เคยซื้อสินค้าจากท่าน ) เข้าสู่รายชื่อผู้รับของท่าน ( ไม่ว่าอีเมล์หรือจดหมาย ) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้ง ท่านจะไม่ส่งข้อความใดๆ ที่มีข้อมูลขยะ สปายแวร์ หรือไวรัส ผ่านทางแพลตฟอร์ม หากท่านต้องการรายงานข้อความที่น่าสงสัยให้เราทราบ กรุณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ที่ระบุด้านล่างนี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

BCGHOME จะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้ในแพลตฟอร์ม

สิทธิของ ทีแม็กซ์
ท่านรับทราบและตกลงว่า ทีแม็กซ์ มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากทีแม็กซ์มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่างๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใดๆ ต่อทีแม็กซ์และสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อ ทีแม็กซ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น

การติดต่อทีแม็กซ์
หากท่านต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ขอเรียกดูข้อมูลและ/หรือข้อมูลส่วนตัว มีคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวล หรือขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค หรือเกี่ยวกับโปรแกรมคุกกี้ ( cookies ) กรุณาติดต่อเรา ( และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ) ได้ผ่านทางอีเมล์ marketing@t-maxcorp.com

X
preloader