เรียน ลูกค้าที่เคารพทุกท่าน เนื่องจาก บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการใหม่ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ วันทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. วันหยุด วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยลูกค้าทุกท่านมา ณ ... Continue reading