ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการบนเว็บไซต์

                โดยที่บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105545117481 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 655/8-9 ซอยลาดพร้าว101 ( วัดบึงทองหลาง ) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310   ( ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ ทีแม็กซ์ ” ) ได้จัดทำเว็บไซต์ชื่อ https://www.onlineshop.tmaxcorp.co.th ( ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์ ” ) เพื่อทำการโฆษณาและจำหน่ายสินค้าและ/บริการให้แก่ผู้ซื้อสินค้าและ/หรือบริการที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ ( ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ ผู้ซื้อ ” ) และการใช้บริการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการเว็บไซต์ของผู้ซื้อจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ดังนั้น ผู้ซื้อจึงควรศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือข้อตกลงอื่นใดที่ ทีแม็กซ์ จะได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ให้ละเอียด ก่อนการเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ เนื่องจากในทันทีที่ได้มีการเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ จะถือว่าผู้ซื้อยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทั้งปวง

 

เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก

ข้อ 1. ผู้ซื้อต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันที่สุด เพื่อความสะดวกในการขอลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ซื้อ และจะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลดังกล่าวในทันที ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวในเวลาใดๆ

ข้อ 2. ผู้ซื้อควรรักษา login name และรหัสผ่านที่ได้สมัครสมาชิกนี้ ไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ หากผู้ซื้อมอบหรืออนุญาตให้บุคคลใด นำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ login name และ/หรือรหัสผ่านของผู้ซื้อไปใช้งานบนเว็บไซต์นี้ ให้ถือว่าการกระทำใดๆ บนเว็บไซต์นี้โดยผู้อื่นเป็นการกระทำของผู้ซื้อเองและมีผลผูกพันทางกฎหมายกับผู้ซื้อทั้งปวง

ข้อ 3. ในกรณีที่ผู้ซื้อหรือบุคคลที่กล่าวในข้อ 2 ใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ซื้อรายอื่นหรือ ทีแม็กซ์ ผู้ซื้อตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเต็มจำนวน โดยจะไม่โต้แย้งหรือปฏิเสธความรับผิดใดๆทั้งสิ้น

ข้อ 4. ในกรณีที่ผู้ซื้ออายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้ซื้อจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง ( ในกรณีที่ผู้ซื้ออายุต่ำกว่า 18 ปี ให้ถือว่าผู้ซื้อได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมแล้วทุกครั้ง และผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมจะปฏิเสธความรับผิดของผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของตนเองมิได้ )

ข้อ 5. เว็บไซต์มีสิทธิในการเพิกถอน การเป็นสมาชิกของผู้ซื้อได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า หากทีแม็กซ์พบว่ามีการกระทำดัง ต่อไปนี้

(ก) ผู้ซื้อให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ในการลงทะเบียนและ/หรือไม่ได้แก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องในข้อ 1

(ข) ผู้ซื้อเปิดเผย login name และรหัสผ่านให้แก่บุคคลอื่น

(ค) ผู้ซื้อกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ซื้อเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์นี้ โดยมีเจตนาทุจริตและก่อให้เกิดความเสียหาย

ข้อ 6. เว็บไซต์ไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความเพียงพอของเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า การขาดความต่อเนื่องของการใช้บริการเนื่องจากสัญญาณอินเตอร์เน็ต หรือการรบกวนและ/หรือข้อผิดพลาดใดๆในระหว่างการใช้งาน

แต่อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ยินดีที่จะรับคืนสินค้า ในกรณีที่พบว่าสินค้าที่สมาชิกซื้อไปแล้วนั้น มีลักษณะที่ไม่ตรงกับคำบรรยายสินค้าอย่างชัดเจน ( ตามเงื่อนไขการส่งคืนสินค้า )

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บ www.onlineshop.tmaxcorp.co.th

ข้อ 7. เว็บไซต์มีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า

ข้อ 8. ผู้ซื้อยอมรับและตกลงว่าเครื่องหมายบริการ แนวคิด รูปแบบในการนำเสนอ เนื้อหารวมถึงซอฟท์แวร์ รหัสต้นทางและรหัสปลายทาง ที่ได้จัดทำหรือพัฒนาขึ้น เพื่อให้บริการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ เป็นของทีแม็กซ์หรือบุคคลภายนอก และเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบ ทำซ้ำหรือดัดแปลง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนั้นผู้ซื้อรับทราบว่า ผู้ซื้อสามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาข้างต้นเพื่อการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการบนเว็บไซต์นี้เท่านั้น และจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการทำละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไม่ว่าโดยวิธีการใดๆก็ตาม ทั้งนี้หากเว็บไซต์พบว่ามีการทำละเมิดเกิดขึ้น เว็บไซต์มีสิทธิยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ซื้อเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ตามที่เว็บไซต์เห็นสมควร

ข้อ 9. ในกรณีที่ผู้ซื้อได้ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และได้รับสินค้าและ/หรือบริการจากเว็บไซต์ไปแล้ว แต่ปรากฏในภายหลังว่า ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ผู้ซื้อยินยอมส่งคืนสินค้าให้แก่เว็บไซต์ในสภาพที่เป็นอยู่พร้อม กับค่าใช้สินค้าจนถึงวันที่ส่งคืน และ/หรือ( ตัดออกคะ ) ชดใช้ค่าเสียหายในการใช้สินค้าและ/หรือบริการ ตามราคาที่เว็บไซต์กำหนด

ข้อ 10. บรรดาการบอกกล่าวหรือการติดต่อสื่อสารด้วยหนังสือ จดหมาย และเอกสารใดๆ รวมถึงจดหมายหรือข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าส่งโดยถูกต้องและสมบูรณ์เมื่อได้ส่งไปยังที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ระบุไว้ในตอนต้นของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และที่อยู่ของผู้ซื้อในหลักฐานการลงทะเบียน หรือที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ที่ทั้งสองฝ่ายได้แจ้งให้ทราบ ทั้งนี้สองฝ่ายตกลงและยอมรับว่าบรรดาหนังสือ จดหมาย หรือเอกสารใด ๆ รวมถึงข้อมูลหรือข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้เป็นหลักฐาน ในการพิสูจน์มูลหนี้และการใช้บริการ โดยทั้งสองฝ่ายจะไม่โต้แย้งสิทธิใดๆทั้งสิ้น

ข้อ 11. การที่เว็บไซต์ไม่ใช้สิทธิ หรือประวิงการใช้สิทธิ หรืออำนาจใดๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในครั้งหนึ่งครั้งใด ไม่ถือว่าเว็บไซต์สละสิทธิในเรื่องดังกล่าวตลอดไป

ข้อ  12. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อยู่ภายใต้การบังคับและใช้ตามกฎหมายไทย

X
preloader